Вимоги до оформлення

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 

Редколегією до опублікування приймаються статті за наступними науковими напрямами:

• енергетика та енергозбереження; енерготехнологія енергоємних галузей промисловості; нетрадиційна енергетика; ресурсозбереження; енергетика та навколишнє середовище;

• тепловикористовуючі установки; моделювання процесів промислового обладнання; процеси і апарати різних галузей промисловості (хімічної, харчової, мед. обладнання та ін.);

•  застосування ЕОМ в технологічних процесах; автоматизовані системи керування та обробки інформації;

•  тепло- і масообмінні процеси та обладнання спеціальної техніки; теплові процеси та кріогенне обладнання медичного призначення;

•  електроенергетика; обладнання електростанцій і передача електроенергії;

•  економічні аспекти енергетики і промислової екології; комерційний інжиніринг, реінжиніринг і технологічний менеджмент,
а також за іншими напрямами, на стику різних галузей знань.


Матеріали до опублікування в кожен послідуючий номер приймаються до 20 числа останнього місяця попереднього кварталу. Рукописи авторам не повертаються.

Матеріал повинен бути підготовлений на IBМ-сумісному комп'ютері та надрукований в 2-х екземплярах. До матеріалів повинен додаватися диск CD–R чи CD–RW зі статтею, набраний в редакторі текстів MS Word for Windows версій 97, XP, 2000 чи 2003.

До статті необхідно додати експертний висновок щодо можливості опублікування матеріалів у відкритій печаті та рецензію доктора наук за профілем статті, що подається.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:


Розмір паперу А4 (210х297 мм); ліве і праве поля – 25 мм, верхнє і нижнє – 30 мм; рекомендований шрифт Times New Roman Суг; розмір шрифту – 12; міжрядковий інтервал – 1.

 

ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛА:


• безпосередньо під верхньою межею зліва ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ друкується УДК статті;

• пропустивши один рядок, в центрі друкуються ініціали та прізвища авторів;

• пропустивши один рядок, в центрі напівжирним шрифтом ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ друкується назва статті;

• пропускається один рядок і з абзацу (1,25 см) друкується основний текст, відформатований за шириною сторінки;

• відстань перед та після формул та рівнянь повинна бути в один порожній рядок до текста з інтервалом 1;

• формули і рівняння повинні бути вирівняні відносно центру;

• номери формул та рівнянь повинні бути вирівняні по правому краю;

• розмір шрифту формул та рівнянь для основного тексту – 12 пт.;

• рисунки, схеми і графіки повинні бути виконані в чорно-білому зображенні;

• пропустивши один рядок, повинен слідувати список літератури, оформлений у відповідності з вимогами ДСТУ;

• наприкінці статті на українській (російській – для статті на українській мові), російській та англійській мовах повинні бути надруковані УДК, автори, назва і анотації.

 

 

шаблон статті.doc (1,33 mb)

 

 

Усі наукові публікації періодичного видання проходять незалежну зовнішню рецензію.


СТАТТІ, ОФОРМЛЕНІ У НЕВІДПОВІДНОСТІ З ПРАВИЛАМИ, РЕДКОЛЕГІЄЮ НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ

 

НА ЖУРНАЛ ВІДКРИТА ПІДПИСКА В ПОШТОВИХ ВІДДІЛЕННЯХ УКРАЇНИ

 ПIДПИСНИЙ IНДЕКС 22786


АДРЕСА РЕДКОЛЕГІЇ

 

Україна, 61002,
Харків-2, вул. Фрунзе, 21,
НТУ «ХПІ», редкозлегія журналу

«Інтегровані технології та енергозбереження»,

секретарю редколегії Горбунову К.О.

Тел.   (057) 707-69-58. 

(057) 707-61-99

Email:  sita_gor@mail.ru